Algemene leveringsvoorwaarden van PartyVerhuurLeiden.

Singleton B.V..Statutair gevestigd te Leiderdorp, feitelijk te Leiden K.v.K. 28055442

Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail met ons overeengekomen te worden.
2. Onder de “wederpartij”/”huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan; ieder (rechts)persoon ouder dan 18 jaar, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Aanbiedingen
1. alle door onze gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van een begroting, planning, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moet op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derde ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 8 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk of per e-mail hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepaald is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
Offertes die zijn aangevraagd door de huurder zijn vrijblijvend, de artikelen worden niet voor de huurder gereserveerd.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en ontvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan wel betaling, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op de levering van ons bedrijf, magazijn of andere opslag
– geldig voor een aaneengesloten periode van 72 uur
– exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
– vermeld in Nederlandse valuta, exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
– bestellingen onder de € 250,- op rekening, worden belast met € 4.50 exclusief BTW administratiekosten. De verhuurder bepaalt of een contract op rekening gaat

Transport/risico
1. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijke op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur worden vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
4. Bezorging en retour is op de begane grond, vrij van obstakels e.d
5. Het gehuurde dient op de datum van retour klaar te staan voor transport vanaf 09.00 uur.

Annulering
1.Bij annulering van (een deel) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:
– Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode 10 %
– Tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%
– Tot 1 week of minder 50%
– Op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.
2. Artikelen die door ons extern zijn ingehuurd bij andere bedrijven bedragen ten alle tijde 100% annuleringskosten. Deze regel geldt standaard voor parasollen en overkappingen.

Overmacht
1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overeenkomst van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 24 uur na aanvang van de huurtermijn schriftelijk, via storingslijn of per e-mail hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.
3. Indien de reclames door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
4. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of girorekening gegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
3. Ingeval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c) enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d) Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, de gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigd bedrag.

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit, of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgelijk rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

Bijzondere bepalingen ten zake van verhuur

I Algemeen
1. Wij, verder te noemen “verhuurder”,verbinden ons aan wederpartij, verder te noemen “huurder”, nader gespecificeerde zaken ten gebruik in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder in de huur aan te nemen, ten gebruik voor en op de locatie als bij het aangaan van de overeenkomst door de huurder opgegeven.
2. de huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

II De huur periode
1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, welke aanvangt op de dag voor aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het verhuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.
2. Wanneer het verhuurde binnen de minimale huurperiode voortijdig wordt teruggebracht, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
3. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de som over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na onze sommaties het gehuurde afhaalt, zijn wij gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
5. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 5 werkdagen.
6. Indien het gehuurde retour moet worden gehaald op afwijkende tijden, zoals een weekend of avond. wordt er een extra toeslag op de al bestaande transportkosten berekend.

III Beschikbaarstellen
1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
2. Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij de verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

IV Risico
1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico- inclusief transportrisico- van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde, voorzover die schade niet door assuradeuren uitgekeerd wordt krachtens de door ons gesloten verzekering.
2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of derden toebehorende terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aansprakelijkheid van derden in verband met de gehuurde zaken.

V Gebruik
1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
2. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de huurder de eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor de rekening van de verhuurder, weshalve alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn.
Mankementen dienen terstond schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
3. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te alle tijde gerechtigd de toestand en de wijze van het gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

VI Retournering
1. Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van de verhuurder.
2. Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook in niet geheel in gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder worden geretourneerd, is de huurder verplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan de verhuurder te voldoen. Kosten voor het reinigen van servies, bestek, glaswerk e.d bedragen 40% van de huurprijs. Het enkel afspoelen van deze artikelen vallen niet onder schoon. Kosten voor het reinigen van het meubilair wordt berekend aan de hand van manuren. Bij retournering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan de door de verhuurder op te stellen schadestaat beslissend zal zijn.
Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.
3. Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van de schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dien conform verlengd en verplicht de huurder zich de overeengekomen huurprijs door te betalen.
4. Indien de gehuurde zaken na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn beschadigd dat ze als “total loss” moeten worden beschouwd, is de huurder gehouden ons de nieuwwaarde te vergoeden, onverminderd de overige betalingsverplichtingen.

VII Aansprakelijkheid
1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of inzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van de verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade door huurder of derden geleden schade tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van de normale slijtage van de gehuurde zaken.
3. In ieder geval is de verhuurder niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken of de ongeschiktheid daarvan voor het doel waartoe de huurder ze heeft gehuurd.
4. De aansprakelijkheid van de verhuurder zal tenslotte het totaalbedrag van de door huurder verschuldigde huurprijs nooit te boven gaan.